За проекта

Проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code: ROBG-175

Проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code: ROBG-175, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България

Бюджет на проекта: 685 490,77 евро
Принос на ЕФРР: 582 667,14 евро
Национално съфинансиране: 89 106,97 евро
Собствен принос на бенефициентите: 13 716,66 евро

Главна цел на проекта:
Да стимулира трудовата мобилност и възможностите за работа чрез осигуряване на благоприятни условия за развитие на съвместен бизнес и предприемачество в трансграничния регион.

ЦЕЛЕВА ГРУПА НА ПРОЕКТА
Целевата група на проекта обхваща: граждани, неправителствени организации, безработни и неактивни граждани, хора с увреждания, частни фирми, специализирани училища и университети, местна администрация, медии, разположени в трансграничния район на общините Белене, Никопол, Плевен , Свищов, Турну Мъгуреле, Александрия и Росиори де Веде.

Основни дейности:
- Извършване на предварителни проучвания (изследвания) в трансграничния регион и подготовка на бази данни, анализ, преводачески услуги, подготовка на уеб-инари;
- Разработване на съвместна стратегия, свързана с трансграничната мобилност, определяне на ключови сектори, които да позволят мобилността на работната сила и интеграцията на пазара на труда на хората с увреждания;
- Разработване на уеб-базирана платформа за обучение с версия за мобилен интернет на български, румънски и английски език с цел насърчаване на съвместните бизнес инициативи в трансграничния регион и стимулиране на възможностите за заетост и подготовка на уеб-инари;
- Организиране на 16 двудневни обучителни семинара за безработни и неактивни лица в трансграничния регион;
- Организиране на 6 съвместни форума с представители на български и румънски работодатели и професионални организации, медии, местно управление, университети, специализирани училища, бюра по труда, НПО и др.;

Период на изпълнение на проекта:
16.04.2018 – 30.10.2020 г.

Партньори:
Водещ партньор – Община Белене
Адрес: 5930, гр. Белене, обл. Плевен, ул. „България“ № 35, тел. +359 658 3 10 61, e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: www.belene.bg

Партньор – Университет „Овидиус“
Адрес: гр. Констанца, бул. „Мамая“ № 124, тел. + 040 241 606 467, Email : rectorat2@univ-ovidius.ro, web-site : http://www.univ-ovidius.ro