Условия за ползване

Условия за ползване

С тези Условия за ползване се уреждат взаимоотношенията между Община Белене, вписана в търговския регистър към Агенцията по вписванията с БУЛСТАТ 000413579, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 5930, гр.Белене, ул.БЪЛГАРИЯ №35 и потребителите на интернет платформата www.projectintegration.belene.bg, наричан за краткост Платформата или сайта.

Всяко лице, което е заредило Платформата на своя браузър или е било пренасочено към него, трябва да се запознае внимателно с тези Условия за ползване, преди да продължи да използва сайта. Ако лицето не желае да стане потребител и да предоставя данни и информация, както и да има достъп до данни и информация, трябва незабавно да преустанови използването на сайта.

Регистрация и предоставяни услуги
Платформата дава възможност на своите потребители да ползват посочените по-долу услуги със или без извършване на регистрация. Услугите включват възможности за търсене и преглед на за различни следните Каталози:
• Предприятия;
• Продукти и услуги;
• Туристически обекти;
• Образование;
• Закони;
• Транспорт;
• Работа;
• Рекламни обави;
• Събития;
• Новини;
• Инициативи;
• Партньори;
• Бизнес наръчници;
• Бази данни.

Регистрираните потребители имат допълнителна възможност да публикуват информация както лична (който се обработва съгласно Условията за защита на личните данни) така и отнасяща се за свързани с тях юридически лица, включително
• Предприятия;
• Продукти;
• Транспортни услуги;
• Желани партньори;
• Обяви за работа;
• Курсове и обучения;
• Инициативи;
• Инвестиционни намерения;
• Рекламни обяви;
• Новини.

Платформата съдържа конкретни указания, насочващи и помагащи на потребителите за въвеждане на подходящата за тях информация.

Права и задължения на потребителите
Всички регистрирани потребители имат възможността да публикуват на Платформата обяви за налични свободни работни места. Позволено е публикуването на обяви само за действително съществуващи работни позиции. Администраторите на Платформата имат правото да премахват от сайта обяви и др. информация с нецензурно или неморално съдържание, както и такива, които не се отнасят за реална и конкретна работна позиция или информация. Потребителите, за които се установи, че са извършили нарушение или, че не спазват настоящите Условия за ползване, нямат право на компенсация, а обявите им ще бъдат изтривани без предупреждение.
Платформата има право да откаже повторна регистрация или активация на Работодател, извършил повече от едно нарушение на настоящите правила.
Платформата има право да забрани публикуването на обяви от определени потребители, е-мейли, от които са извършени нарушения за публикуване на обяви в Платформата.
Платформата си запазва правото да актуализира правилата за публикуване на обяви, а Потребителите се задължават периодично да се запознават с тях. Новите правила за публикуване влизат в сила от деня на оповестяването им на сайта.
В една обява Потребителите могат да обявят един тип свободна работна позиция.
Платформата има право да деактивира регистрации на работодатели, неспазващи правилата за публикуване на информация.
Потребителите могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от биографии, свързани с тяхна обява за работата създадена в Платформата извън платформата, но това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън Платформата, където следва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 - Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на получените кандидатури в своя акаунт и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. - Работодателят се задължава по никакъв начин да не изисква от кандидатите по негови обяви да изпращат специални категории данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез Платформата. В горепосочените категории данни влизат:- Данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние, за сексуалния живот или сексуалната ориентация, или данни, които са свързани с присъди и нарушения. - Документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Задължения на Платформата
Платформата не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни, сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско и европейско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД. Платформата има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация, както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение на Общите условия.
Платформата осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на Платформата на следния адрес: admin@projectintegration.belene.bg не отговоря, освен при умисъл или при груба небрежност, за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
• ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
• изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

Промяна на Условията за ползване
Настоящите Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Всички промени на Условията за ползване се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Условията за ползване и да съобразяват поведението си с тях.
В случай че някоя от клаузите в настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това не води до недействителност на други клаузи. Всички възникнали спорове в отношенията с потребителите на сайта по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие. Ако такова не може да бъде постигнато, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд съобразно приложимото българско законодателство.