Предприятия

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ИСКРА Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ