НОВИНИ

Заповед на кмета на община Белене за изменение на противоепидемичните мерки З А П О В Е Д № 426 / 26.04.2020 г. за изменение на Заповед № 336/17.03.2020 г. т.4, изменена и допълнена със Заповед № 338/21.03.2020 г. т.1/1/

29.04.2020, Сряда

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01- 239 от 26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

  1. Изменям, считано от 27.04.2020 година т.4 от Заповед № 336/17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 338 /21.03.2020 т.1 /1/ както следва:

„4. Забранява се струпването на хора на територията на всякакви обществени места, паркове, градини и други публични площи в гр.Белене и населените места на общината, в това число спортни и детски площадки.

”1.Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

            Посещенията на централна градска част, която включва и парковата част, ПП”Персина”, дигата по р.Дунав и градският стадион се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) в градският стадион да се използват само пистите за бягане, да не се използват спортните съоръжения, да не се сяда по пейките и да не се използват тревните площи за игра и разходка;

г) избягване на докосването на повърхности, в т.ч сядането на пейки и тревни площи;

д)  забрана употреба на алкохол;

е) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

 

 

 

Създава се нова точка 1/2/:

1./2/. Посещенията на централна градска част, която включва и парковата част, ПП „Персина”, дигата по р.Дунав и градският стадион се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9.30 до 18.30 часа всеки ден;

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9.30 и след 18.30 часа всеки ден.

  1. Срокът за изпълнение на обявеното извънредно положение е до 13.05.2020 година, но мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

Милен Дулев

Кмет на Община Белене

#COVID-19, #пандемия, #коронавирус, #вирус