НОВИНИ

Инструкция №13 от 23.04.2020 за бенефициенти ИНСТРУКЦИЯ № 13 / 23.04.2020 г. на програмата Interreg V-A Румъния-България

29.04.2020, Сряда

ИНСТРУКЦИЯ № 13 / 23.04.2020 г.

на програмата Interreg V-A Румъния-България относно уведомленията, представени от проекти, избрани по приоритетна ос 3 и 5, които се занимават с рискове и проблеми, свързани със здравето, с цел извършване на придобивания, свързани с борбата с COVID-19


Имайки предвид разпоредбите на чл. 7 Права и задължения на страните, раздел Управляващ орган
от договора за субсидия, чл. 7 Права и задължения на страните, раздел Управляващ орган на договора за съфинансиране, чл. 6 Права и задължения на страните, раздел Управляващ орган на
Споразумение за наблюдение, параграфи, свързани с правото на Управляващия орган да променя
разпоредби на договора едностранно чрез указания, издадени от ръководителя на управлението
Власт
Като признава текущата ситуация, генерирана от COVID-19, съответно пандемията, декларирана от Световната здравна организация, като взема предвид разпоредбата на Указ №. 195 на президента на Румъния в отговор на нарастващият брой случаи на COVID-19 в цялата страна, издадени на 16.03.2020 г., обявяващи състояние на
аварийна ситуация на територията на Румъния, започваща от 16 март 2020 г., включително последващата
допълнения и модификации,
Имайки предвид извънредното положение, обявено на територията на България,
Необходимостта за своевременно справяне с негативните последици от настоящата криза, причинена от
пандемия на коронавирусна болест (COVID-19),
Комитетът за наблюдение писмено проведе процедурата за консултации относно одобрението на МС на механизъм за използване на потенциалните икономики от проектите, които се изпълняват в рамките на Interreg Програма V-A Румъния-България, която се занимава с рискове и проблеми, свързани със здравето, за създаване
придобивания, свързани с борбата срещу COVID-19,
Тревожните нива на разпространение и строгост, както и големият брой съобщения за положителни
Резултатите от теста COVID-19 в допустимата зона на програмата Румъния-България,
За да подкрепят румънските и българските власти и съответно населението от
допустимата зона на програмата се бори с пандемията през целия период на пандемията Covid19,
Управляващият орган издава следното:
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИАРИ
Член 1 За изпълняваните проекти, избрани по приоритетна ос 3 и 5, които се отнасят до рискове или проблеми, свързани със здравето, исканията за изменение на формуляра за кандидатстване, с цел да използват потенциалните си икономики за извършване на придобивания, свързани с борбата срещу COVID-19, са включени в категорията на модификациите, чийто обект отговаря на изискванията за уведомяване.
В това отношение искането за промяна на формуляра за кандидатстване, за да се използват потенциалните спестявания във
борбата срещу COVID-19 не попада в един от случаите, за които допълнение към субсидията
договорите трябва да бъдат подписани, както е описано съответно в ръководството за изпълнение на проекта проверява условието за уведомяване и попада в случаите, регламентирани в изпълнението на проекта
Ръководство, за което е необходимо да се представи уведомление за договорите за субсидия.
Крайните срокове за подаване на искане за промяна, както е посочено в изпълнението на проекта Ръководството не е задължително за тези конкретни известия, подадени с цел използване на потенциала икономии за извършване на придобивания, свързани с борбата срещу COVID-19.
Освен това, за да се спазва механизма за координация и да се избегнат рисковете от двойно финансиране,
предложени изменения, поискани от бенефициерите, за да се използват потенциалните спестявания в
борбата срещу тази епидемия, трябва да бъде придружена от декларация, в която бенефициентите декларират, че предложените дейности / придобивания не подлежат на двойно финансиране. Декларацията трябва да бъдат представени само от партньора / партньорите, които изискват използването на спестяванията, а не от всички
партньори.
Освен това българските бенефициенти трябва да се координират предварително и да предоставят писмена подкрепа за
предложените дейности от отговорните национални институции - Министерството на здравеопазването, Министерството
на финансите и администрацията на Министерския съвет (Централно звено за координация).
Следователно споменатите по-горе известия се проверяват съгласно същите правила за проверка като
други видове уведомления, с изменението, че по време на извънредно положение
уведомление, изискващо използване на потенциални икономии за извършване на придобивания, свързани с борбата
срещу COVID-19, ще бъде анализиран като приоритет и сроковете за проверка и одобрение ще бъдат сведени до минимум.


Iulia HERTZOG
Ръководител на Управляващия орган за
Програма Interreg V-A Румъния-България