НОВИНИ

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване 1. Учредяване право на строеж върху общински имот. 2. Учредяване възмездно право на ползване за срок от 2 (две ) години върху движима вещ - частна общинска собственост: Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хар

14.01.2021, Четвъртък

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за:

  1. Учредяване право на строеж върху общински имот: Търговски обект

Начална тръжна цена: 3223,00 лв. без ДДС или 3867,60 лв. с ДДС.

  1. Учредяване възмездно право на ползване за срок от 2 (две ) години върху движима вещ - частна общинска собственост: Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудане.

Начална тръжна цена: 1241,67 лв./месец без ДДС или 1490,00 лв. с ДДС

  1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години за периода 2021-2030 на общински земеделски имоти в землището на град Белене

Начална тръжна цена: 50 лв/дка/стопанска година.

Публичният търг ще се проведе на 19.02.2021 г., а при неявяване на кандидати на 26.02.2021 г. от 14.30 ч. в Зала 26 на Адмиинистративната сграда на Община Белене.

Офертите за участие с депозит 10% от началната тръжна цена на всеки от обектите запечатани в непрозначен плик ще се приемат до 16.30 ч. на 18.02.2021 г., съответно до 16.30ч. на 25.02.2021 г. в деловодството на Община Белене - стая 10.

Цената на тръжните документи е 70,00 лв. с ДДС.

Документите могат да се получат до 16.00 ч. на 18.02.2021 г., съответно 25.02.2021 г. в стая 15.

При отказ за подписване на договор със спечелилите участници внесените депозити не се възстановяват.

За повече информация: тел. + 359 658 3 10 61 - Пламен Петров

#търг

галерия