НОВИНИ

Приключи изпълнението на проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион” Община Белене приключи успешно изпълнението на проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион” по Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

22.05.2023, Понеделник

На 10.04.2023 г. Управляващия орган на Програма Интеррег V-А Румъния-България оторизира финалния доклад за цялостното изпълнение на проекта. 

Проектът стартира на 17.04.2018 г. като дейностите приключиха на 16.07.2022 г. Водещ партньор е Община Белене, Партньор - Университет "Овидиус" - Констанца, Румъния. За постигането на основните индикатори бяха проведени 16 обучителни семинара за безработни и неактивни лица, като част от тях бяха и младежи на възраст под 29 години, 6 съвместни форума, разработени бяха две уеб-платформи на български, румънски и английски език с мобилни версии и една съвместна стратегия на английски и български език. В семинарите и форумите взеха участие 1400 души, като повече от 600 бяха на възраст под 29 години.

#проектуспешеноторизиранБългарияРумъния