РАБОТА

Община Белене обявява конкурс за възлагане управлението на Общинска аптека

    Населено място: Белене, България
    Необходими езици: Български
    Професионалнa област: Здравеопазване и спорт
    Професионално ниво: Мениджмънт
    Тип на заетост: Постоянна заетост


Описание

До участие в конкурса се допускат лица, отговарящи на следните изисквания:
1. Да са български граждани или граждани на друга държава-членка на ЕС
2. Да имат завършено образование специалност Фармация, професионална квалификация Магистър фармацевт
3. Да има най-малко 5 години професионален опит
4. Да не са поставени под запрещение
5. Да не са осъждани
6. Да не са лишени от правото да заемат длъжност Управител на публично предприятие
7. Да не са обявени в нестъстоятелност като ЕТ
8. Да не са били членове на дружество обявено в несъстотелност
9. Да не са съпрузи в същото публично предприятие
10. Да не извършван сделки от свое или чуждо име.
11. Да не са членове илиуправители на други на изпълнителен или контролен орган на други предприятия
12. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6 ал. 1 т. от ЗПКОНПИ

Как да кандидатствате

Необходими документи:
1. Заявление до Кмета на Община Белене за допускане до участие в конкурса
2. Автобиорафия - европейски формат
3. Документ за самоличност - копие, за справка
4. Копие от диплома за придобита степен "магистър по фармация" - нотариално заверено
5. Копие от трудова книжка за удостоверяване на наличие на минимум 5 години стаж по специалността
6. Медицинско удостоверение
7. Копия на други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността
8. Декларацията, че са налице условията по т. 2.4 - 2.13
9. Бизнес-програма за периода на договора, както и разработка на оранизационната , управленска структура и численост на дружеството, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите - в 3 екз.
10. Определя тема на събеседване - приоритети и мерки на общинска аптека "Здраве"за подобряване обслужването на гражданите в общината.
Конкурсът ще се проведе на 26.10.2021 от 10.00 ч. в зала 26 на админстративната сграда на Община Белене на три етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи
2. Оценка на бизнес програмата
3. Събеседване с кандидатите
Кметът назначава комисия за провеждане на конкурса.


работодател

Коректен работодател

Община Белене Държавно управление

Местна администрация

Услуги в полза на гражданите на общината