РАБОТА

Образователен медиатор

    Населено място: Белене, България
    Необходими езици: Български
    Професионалнa област: Наука и образование
    Професионално ниво: Експерти/Специалисти
    Тип на заетост: Временна заетост


Описание

Осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес. Предоставя услуги за вкл. на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училището. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност.

Как да кандидатствате

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.


работодател

Коректен партньор

Дирекция Бюро по труда - Никопол, филиал гр. Белене Други дейности по предоставяне на работна сила

Агенция по заетостта

Обявява свободни работи места, курсове, обучения


Контакти

belene_dbt@abv.bg 0658/ 3 10 93