Закони

България

Трудово, данъчно и осигурително законодателство

 • КОДЕКС НА ТРУДА
  Основен нормативен акт в областта на трудовото законодателство в България е Кодексът на труда. КТ регламентира отношенията между работодател и работник.
  Трудови правоотношения в България
  Видове трудови договори
  Процедура за прекратяване на трудови договори
  Прекратяване от работника с предизвестие
  Прекратяване от работника или служителя без предизвестие
  Прекратяване от работодателя с предизвестие
  Прекратяване от работодателя без предизвестие
  Прекратяване по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
  Други видове договори
  Трудови възнаграждения


 • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
  Кодексът за социално осигуряване (КСО) е нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с:

  • държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
  • допълнителното социално осигуряване.
  Средствата се използват за изплащане на пенсии и обезщетения.


 • ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
  ЗДДФЛ урежда облагането на физическите лица. В обхвата на ЗДДФЛ попадат няколко различни данъка, касаещи физическите лица, а именно:
  - Данък върху общата годишна данъчна основа, без дейността като едноличен търговец, по-често наричан данък общ доход (ДОД)
  - Данък върху дейността като едноличен търговец (ЕТ)
  - Окончателен данък (данък при източника)
  - Патентен данък – подробно уреден е в ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси)
  Данъчно задължени лица по този закон са:
  • местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци;
  • местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци.
  В България доходите на физическите лица се облагат с плосък данък от 10%. (Данък общ доход). Тази ставка важи както за заплатите по трудови договори, така и за хонорари по граждански договори, доходи на свободни професии, занаятчии, земеделски производители, артисти-изпълнители. Данъкът на едноличните търговци е 15%.


 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
  Законът за здравното осигуряване има за основна задача да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България и свързаните с него обществени отношения.

 • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.

 • ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
  Този закон установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.

 • НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
  С тази наредба се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

 • НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
  С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

 • НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

 • НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

 • НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

 • ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ
  Този закон урежда регулирането на достъпа до пазара на труда на работници - граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика.

 • ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
  Този закон урежда обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта, професионалното ориентиране и обучението на възрастни.

 • ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
  На облагане с корпоративен данък подлежи:
  - печалбата на местните юридически лица;
  - печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
  - печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.
  - неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.

  Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в част пета на ЗКПО:
  - дейност по таксиметров превоз на пътници;
  - бюджетните предприятия;
  - организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Те се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.
  Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.


 • Специални политики на България по отношение на непривилегировани групи хора
  Трудови права на бременни жени и майки
  Трудови права на трудоустроени лица


Търговия

 • Закон за обществените поръчки
  Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
  1. публичните средства;
  2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
  3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
  4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Обществена поръчка е придобиването от един или от няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, без значение дали са предназначени за обществени цели - при публични възложители, а при секторни възложители - когато са предназначени за изпълнение на секторни дейности.

  (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
  1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
  2. свободна конкуренция;
  3. пропорционалност;
  4. публичност и прозрачност.
  (2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.


Румъния

Трудово, данъчно и осигурително законодателство