За проекта

Проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code: ROBG-175, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България